2008 rok, 7500 mtg, stan bardzo dobry, cena 98000,- zł + VAT